Política de privacitat de dades personals i d'enviament de comunicacions

Declaració responsable

El web www.empresesambproposit.cat és propietat d'Associació Respon.cat, iniciativa per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
(en endavant Respon.cat). Respon.cat és una associació sense ànim de lucre que va néixer per ser l'organisme empresarial de referència en RSE a Catalunya.

Respon.cat manifesta la voluntat de fer arribar el missatge de responsabilitat social a les empreses i organitzacions sensibles i interessades per mitjà dels canals de comunicació a l'abast, fent un ús responsable de les trameses, sense produir correu brossa ni interferències no desitjades a la privacitat de les bústies corporatives o personals. Per això, els enviaments massius o automatitzats solament es fan a destinataris que han verificat que efectivament volen rebre aquesta informació.

Declarem que Respon.cat tracta de manera respectuosa les dades personals de què disposa, no hi comercialitza i les manté protegides per a evitar usos no desitjats.

Qui és responsable del tractament de les vostres dades personals?

Responsable del tractament:

Associació Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya.
NIF G66510306 (VAT NIF ESG66510306)
Adreça: Av. Diagonal 452-454 · 08006 Barcelona.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Respon.cat es relaciona preferentment amb empreses i organitzacions, i conseqüentment tractem dades corporatives, que poden incloure les corresponents a les persones de contacte per als diferents programes o accions. La finalitat d'aquestes dades és gestionar la vinculació amb la nostra entitat i els nostres programes. Respon.cat és una associació sense ànim de lucre, que no ven les bases de dades ni en fa cap ús lucratiu.

D’acord amb cada base de dades, l’ús que se’n farà serà el següent:

1. Empreses membres: convocar les assemblees, gestionar les quotes, mantenir la relació en referència al pla d'acció anual, i totes aquelles derivades del normal funcionament de l'organització.

2. Newsletter: enviar de manera automatitzada la informació que Respon.cat elabora per als destinataris que han sol·licitat de rebre-la per mitjà del formulari públic.

3. Butlletí intern: enviar de manera automatitzada informació del funcionament intern de Respon.cat a les bústies de les empreses membres que aquestes hagin indicat.

4. Observatori de Desenvolupament Sostenible: disposar d’una relació d’empreses compromeses amb la Responsabilitat Social amb les quals periòdicament es fan estudis. Les empreses en formen part voluntàriament. Anualment se les convida a emplenar una enquesta en línia relativa a com gestionen la seva RSE i posteriorment se’ls informa dels resultats. Els informes que es publicaran seran sempre de dades agregades i no es farà referència a cap empresa ni persona, excepte quan s'hagin de comunicar bones pràctiques concretes amb el consentiment explícit de l'empresa.

5. Esdeveniments: gestionar la participació a l’esdeveniment i enviar la informació posterior.

6. Cursos, RSE.Pime i Premis: gestionar la participació al curs, enviar la informació posterior i d'altres convocatòries i certificar l’assistència.

Les bases de dades de què disposem amb dades personals, subjectes al RGPD, són:

7. Membres de la junta directiva
8. Persones treballadores
9. Persones proveïdores de serveis
10. Persones vinculades a diferents programes i iniciatives (Reconeixement Premis, adhesions personals al Manifest de TSR, adhesions al Manifest per una Economia amb Propòsit...)

Quant temps conservarem les vostres dades personals?

1. Empreses membres: les dades personals es mantenen mentre l’empresa és membre. En cas que l’empresa notifiqui noves persones de contacte, les dades anteriors es substitueixen immediatament i no se’n conserva l'històric. Quan l’empresa causa baixa es guarden les dades obligatòriament durant 6 anys a efectes de comprovació legal i indefinidament de manera inoperativa a efectes de constància del període d'alta per arxiu definitiu i per a possible certificació de la relació. Les dades que fan referència a contactes personals seran destruïdes a petició de la persona afectada en el termini màxim de 10 dies si no hi ha cap necessitat legal de deixar constància del registre.

2. Newsletter: la persona usuària se'n pot donar de baixa totalment o bé en alguna de les diferents llistes (segons llengua, per exemple) en qualsevol moment i de manera automàtica. En cas de baixa de totes les llistes, el registre de la persona queda a la base dades a efectes d'arxiu definitiu sense ser destinatària dels enviaments massius.

3. Butlletí intern: s'aplica el mateix criteri que a la newsletter oberta. Quan l’empresa causa baixa, es desactiven els destinataris del butlletí intern en un termini màxim de 3 mesos.

4. Observatori de Desenvolupament Sostenible: en qualsevol moment es pot donar de baixa i a partir de llavors es conservarà al contacte de manera inoperativa a efectes de registre, el qual podrà ser destruït a sol·licitud de l'interessat.

5. Esdeveniments: màxim un any després de la data en què té lloc l’esdeveniment s’eliminen les bases de dades que s’han obtingut amb aquesta finalitat, excepte en el cas d'accions internes (membres) en què pugui ser útil o legalment necessari disposar de la informació (assembles, juntes, grups de treball...).

6. Cursos, RSE.Pime i Premis: es conservaran obligatòriament durant 6 anys a efectes de comprovació legal i indefinidament de manera inoperativa a efectes de possible certificació.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

La base legal per al tractament de dades és:

1. Empresa membre: el consentiment d'associat (relació contractual). La baixa serà efectiva després d'haver-ho sol·licitat a la Junta directiva, en el termini
màxim de 30 dies feiners des de la sol·licitud.

2. Persona destinatària de newsletter o butlletí intern: el consentiment explícit per rebre aquestes comunicacions, o bé la relació contractual en el cas de les
empreses membres o vinculades a programes propis. La baixa es pot cursar automàticament.

3. Empresa membre de la Relació d'empreses compromeses de l'Observatori del Desenvolupament Sostenible: el consentiment explícit per rebre aquestes
comunicacions. La baixa es produirà en el termini màxim de 30 dies hàbils, descomptant períodes vacacionals, des de la sol·licitud.

4. Persona participant en esdeveniments: consentiment explícit en el procediment d’inscripció a l’esdeveniment.

5. Persona participant en cursos, RSE.Pime i Premis: consentiment explícit en el procediment d’inscripció al programa.

A quins destinataris es podran comunicar les vostres dades personals?

Respon.cat no ven les bases de dades ni en fa cap ús comercial. En cas que calgui cedir les dades a una tercera entitat en el marc d'alguna col·laboració o subcontractació, i molt especialment les empreses responsables del tractament informàtic, sempre quedaran protegides pel marc legal i únicament amb les finalitats referides anteriorment.

Fa ús de les dades l'equip tècnic de Respon.cat, integrat per persones amb relació laboral o prestadores de serveis, les quals estan contractualment compromeses a respectar aquesta política i el marc legal d'aplicació. Els membres de la junta directiva també estan subjectes explícitament al compliment en la mesura que hi puguin tenir accés.

En la mesura que Respon.cat és una xarxa d'empreses i pretén generar interacció entre elles, es podran compartir les dades de les persones de contacte de cada empresa entre elles, sense autorització prèvia, tal com es fa constar en el document de condicions d'adhesió.

Si en el marc d'algun programa de col·laboració serà necessari compartir dades, caldrà detallar el compliment legal en el conveni o acord de col·laboració i informar-ne específicament les empreses o persones afectades demanant la seva conformitat.

Quins són els vostres drets en relació amb les dades personals?

Podeu accedir a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació o la cancel·lació quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides, tal com preveu la normativa vigent.

Podreu revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions automatitzades i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@respon.cat o bé a Respon.cat, av. Diagonal 452-454, 08006 de Barcelona.

Si no obteniu una resposta satisfactòria i desitgeu formular una reclamació o obtenir més informació de qualsevol d'aquests drets, podeu adreçar-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

©2024 Manifest per una Economia amb Propòsit

Avís legal | Política de privadesa | Política de cookies

CONTACTEU-NOS

Deixeu-nos un missatge i us respondrem el més aviat possible. Gràcies!

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?