Propòsit: Gran repte de l’organització respecte a la societat, més enllà de l'objectiu de generar beneficis.

Declaració corporativa que explica la raó de ser d'una empresa més enllà de generar beneficis, situa per què l’activitat de l’organització és important, estableix les bases per crear i proporcionar valor als grups d'interès, i proporciona un marc de referència en què assumeix la responsabilitat de la seva contribució i l'impacte a l'ecosistema en què opera. És similar a la missió quan aquesta estableix la raó de ser profunda de l’empresa, a la qual afegeix la creació de valor compartit i la contribució al bé comú.

Empresa amb propòsit: Empresa que pensa en tothom quan pren decisions, tant la propietat com la clientela, la societat o el Planeta

Empresa que ha adoptat un model d’empresa compromesa corporativament amb la societat i amb una excel·lència social que li permet crear valor compartit, és a dir, valor econòmic i social alhora, per a tots els grups d’interès. També podem parlar d’organització amb propòsit, universitat, pime, etc.

Responsabilitat Social Corporativa (RSC):  Manera de fer d’una empresa, que pren decisions de manera ètica, escolta el que la societat n’espera, i procura que els seus impactes siguin positius.

Responsabilitat que assumeix una organització, sigui mercantil, pública o social, envers la societat pels impactes de la seva activitat i per la corresponsabilitat en els afers comuns que afecten la sostenibilitat del mercat, de la societat i del medi ambient.

En el seu màxim nivell de compromís, conforma una empresa o organització amb propòsit, entenent el propòsit empresarial com l’adopció d’un model d’empresa compromesa corporativament amb la societat i amb una excel·lència social que li permet crear valor compartit, és a dir, valor econòmic i social alhora, per a tots els grups d’interès.

Quins documents empresarials han de veure’s modificats pel propòsit?

Hi ha alguns documents que formen part de la planificació estratègica que haurien d’incorporar una visió de responsabilitat social:

Missió: Declaració que explica què és l’empresa, què fa i quin sentit té

Declaració corporativa que estableix la raó per la qual existeix l’organització. Determina la raó de ser de l’empresa pel qual es diferencia de la resta d’empreses del seu sector. És recomanable que la missió incorpori d’alguna manera el sentit d’RSC. Si es disposa de propòsit, sovint no es té missió o aquesta sols passar a ser més descriptiva de l’activitat empresarial.

Visió: Declaració que estableix què vol ser l’empresa d’aquí uns pocs anys

Declaració corporativa que estableix com vol ser l’organització en el futur. Determina els objectius a llarg termini, és a dir, on vol arribar en relació amb els seus productes i serveis, la satisfacció de la seva clientela, la satisfacció de la seva plantilla, l’impacte en la societat, i els resultats empresarials clau, entre altres. És recomanable que la visió incorpori d’alguna manera la major determinació en l’RSC.

Valors: Creences que en una empresa es consideren importants

Són creences que uneixen i guien la conducta de qualsevol persona en una empresa. L’evolució en els valors més habituals en les empreses ha suposat en els darrers anys la incorporació de nous valors en l’àmbit de l’RSC.

Codi ètic o de conducta: Document amb el compromís ètic de l’empresa i la manera com els seus valors han d’afectar la manera de funcionar.

Document amb el conjunt de valors que una empresa fa servir per prendre decisions fonamentades i responsables i els comportaments que s’esperen de les persones. S’hi estableixen els criteris ètics fonamentals de l'organització, els seus col·laboradors/es i les diferents parts involucrades.

Polítiques: Idees principals sobre cada àmbit de l’empresa, com ara la gestió de les persones, de la producció, de les vendes, etc.

Les normes que regeixen el comportament dels membres d'una organització. Constitueixen les directrius de l’empresa. Entre les diferents polítiques, és convenient establir una política de responsabilitat social alhora que les altres polítiques hi han de ser coherents.

Pla estratègic: Document que marca on volem anar i com ho farem per arribar-hi.

Document que marca el full de ruta pautat per assolir els objectius i la visió corporativa, fruit d’un procés de reflexió, anàlisi del context, identificació de febleses, fortaleses, riscos i oportunitats, etc. El pla ha de mostrar com la responsabilitat social i el propòsit empresarial formen part de l’estratègia.

Estatuts: Document sobre com funciona l’empresa en els aspectes més jurídics.

Els estatuts d'una societat són el conjunt de normes que determinen el règim intern de l'empresa, davant de tercers, com entre els propis socis. Algunes empreses amb propòsit modifiquen els seus Estatuts per incorporar-hi el compromís de crear valor compartit, és a dir, que en la presa de decisions es tindran en compte els diversos grups d’interès. Sense fer aquest canvi, també és possible recollir aquests compromisos en les polítiques corporatives.

Alguns conceptes clau en la gestió del propòsit i l’RSC.

Impacte social: Efecte que tenen les activitats d'una empresa sobre els seus grups d’interès i la societat en general.

Materialitat: Relació dels assumptes especialment rellevants per a la sostenibilitat d'una organització, per tal com reflecteixen els seus efectes econòmics, ambientals i socials més significatius i influeixen de forma substancial en les avaluacions, decisions i percepcions de les seves parts interessades.

Grups d’interès: Els qui es veuen afectats positivament o negativament per una empresa, incloent el personal, la propietat, la clientela i la comunitat en general.

Persona o grup de persones que té interès en qualsevol decisió o activitat d'una organització. També anomenats parts interessades o stakeholders, es poden veure afectats de manera directa o indirecta per les decisions que prenguin  l'empresa i viceversa.

Bona pràctica: Cosa ben feta que fa una empresa per millorar i que es pot compartir perquè altres ho repliquin.

Acció, projecte, programa o procés que, en atenció a una expectativa d'un grup de relació i preferentment en coherència amb una política de l’empresa, ha generat la resolució d'un problema, la superació d'una deficiència, la millora d'un procés, el canvi de cultura organitzacional i, a més, contribueix a implantar de manera transversal l’RSE a l'empresa i la societat. La bona pràctica pot ser desenvolupada en algun àmbit de la gestió de l'organització i els seus resultats han de ser mesurables, innovadors, sostenibles i replicables.

Memòria d’RSE o Informe de sostenibilitat: Presentació de què ha fet l’empresa per millorar en la seva responsabilitat davant de la societat.

Informe anual que una empresa publica per informar els seus grups d’interès del seu rendiment en termes de responsabilitat social i impacte social. Rrecull informació sobre l'acompliment de bon govern, social, econòmic,  laboral i ambiental de l’empresa.

Desenvolupament sostenible: Funcionar l’empresa avui sense perjudicar els que vindran en el futur

Desenvolupament econòmic i social que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves necessitats.

Compromís:

És assumir una major consciència sobre l'impacte de l'activitat econòmica en la societat, les persones i el medi ambient, integrant dins de les polítiques empresarials estratègies tendents a salvaguardar els interessos de tots els col·lectius, interns i externs.

©2024 Manifest per una Economia amb Propòsit

Avís legal | Política de privadesa | Política de cookies

CONTACTEU-NOS

Deixeu-nos un missatge i us respondrem el més aviat possible. Gràcies!

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?